POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest Cezary
Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAX Cezary Krzemiński (adres prowadzenia
działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23) wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5211640880, REGON 146304480, adres poczty
elektronicznej: biuro@maxsc.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 36 10, +48 505
797 100 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a
w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane
dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z
tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery
(np. Sprzedawca, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie MAX dostępnym
pod adresem: http://www.maxsc.com.pl/regulamin_maxsc.pdf
§ 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
a) nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego
między Sprzedawcą i Klientem polegającego na zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży
Towaru oraz ich dostarczenia do Klienta.
b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Towaru do Klienta Administrator przekazuje
zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu
przewoźnikowi:
a) Patron Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 2), wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015238,
b) UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680,
c) K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-528) przy ul. Zagańskiej 21, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326471.
d) DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-275) przy ul. Mineralnej 15, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368.
3. W wypadku korzystania z usług dostawy przez wskazanych w ust. 2 lit. b-d przewoźników, Administrator
przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy za
pośrednictwem serwisu kurier.net, którego właścicielem jest Agnieszka Mianowska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Kuriernet Agnieszka Mianowska z siedzibą w Czarnej (05-200
Wołomin) przy ul. Mostowej 77, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP
8251832475
4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator
przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania
Umowy Sprzedaży Towarów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w
Regulaminie MAX oraz przed zawarciem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową
www.maxsc.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w
zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzając stronę internetową).
2. Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze
strony internetowej www.maxsc.com.pl w celu dostosowywania zawartości strony www.maxsc.com.pl do
indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony, promocji)
oraz optymalizacji korzystania ze stron www.maxsc.com.pl.
3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
Cookies, jednocześnie każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików
Cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może
to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.maxsc.com.pl.
4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego
usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy
przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych producentów poszczególnych przeglądarek.
§ 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia
tejże Umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji Umowy, której Klient jest
stroną lub podjęcia na jego żądanie działań takich jak wysyłka Towaru lub rozpatrzenie reklamacji.
W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Klienta.
§ 5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w
zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
4. W celu realizacji uprawnień należy przesłać stosowną wiadomości pocztą elektroniczną na adres:
biuro@maxsc.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Korzystanie z serwisu , a w szczególności składanie zamówień wymaga akceptacji regulaminu dostępnego pod adresem: Regulamin usług.

Odbiór osobisty w siedzibie naszej firmy  nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi dopłatami . Istnieje możliwość wysyłki zamówienia kurierem . Jest to usługa dodatkowo płatna .  Informacje o aktualnych kosztach dostawy znajda Państwo pod adresem: koszt dostawy