REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Cezarego Krzemińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAX Cezary Krzemiński, zwanej w dalszej części Regulaminu – MAX, w siedzibie MAX, drogą elektroniczną, serwisie internetowym www.maxsc.com.pl  zwanym w dalszej części Regulaminu – Sklepem Internetowym. Regulamin określa: zasady składania i realizacji zamówień; warunki przyjmowania projektów; warunki reklamacji; prawa i obowiązki Klienta; zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz informacje porządkowe.

 2. Właścicielem MAX Cezary Krzemiński oraz właścicielem i administratorem strony internetowej działającej pod adresem www.maxsc.com.pl jest Cezary Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAX Cezary Krzemiński (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5211640880, REGON 146304480, adres poczty elektronicznej: biuro@maxsc.com.pl, grafik@maxsc.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 36 10, +48 505 797 100.

 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i obowiązuje obie strony, jeśli nie uzgodnią one na piśmie odmiennych postanowień.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient składając Zamówienie akceptuje treść Regulaminu, niezależnie od sposobu złożenia Zamówienia (za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też osobiście, w siedzibie MAX).

§ 2 SŁOWNIK

 1. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Cezary Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAX Cezary Krzemiński (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5211640880, REGON 146304480, adres poczty elektronicznej: biuro@maxsc.com.pl, grafik@maxsc.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 36 10, +48 505 797 100, właściciel firmy MAX Cezary Krzemiński i Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.maxsc.com.pl

 2. KLIENT / USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Sprzedawcy.

 4. TOWAR – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Sprzedawcy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana na podstawie Zamówienia i innych szczegółowych uzgodnień pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 5. PROJEKT – skład graficzny (opracowanie graficzne pliku produkcyjnego, stworzenie lub modyfikacja Pliku Graficznego, materiału do druku) zgodnie z wytycznymi Klienta, obejmujący wszelkie czynności związane z pracą na komputerze i stanowiący samodzielny przedmiot Umowy Sprzedaży lub dotyczący realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

 6. ZAMÓWIENIE – złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub za pośrednictwem Formularza Zamówienia indywidualne zlecenie dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Usługi.

 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 8. PLIK GRAFICZNY – projekt Towaru/Zamówienia przygotowany przez Klienta albo przez Usługodawcę według wytycznych Klienta.

 9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.maxsc.com.pl

 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 11. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 12. FORMULARZ ZAPYTANIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą, w szczególności złożenie przez Klienta zapytania o wycenę, przyszłego, ewentualnego Zamówienia.

 13. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 14. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2017.459 t.j.).

 15. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną spełniający warunki wskazane w art. 221 lub 3855 Kodeksu Cywilnego, dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego  działalnością gospodarczą lub zawodową.

 16. PISEMNE POTWIERDZENIE/PISMO SPRZEDAWCY/PISMO KLIENTA – podpisane Pismo Sprzedawcy lub Klienta, jak również zawarte w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) podpisane, ale bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 17. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 18. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego i Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
  a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączona funkcją zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Formularz Zapytania. Korzystanie z tych Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

 6. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 7. Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta.

 8. Założenie i korzystanie z Konta wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko Usługobiorcy lub nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 9. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.

 10. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 11. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia wymaga podania Towaru/ów, ilości Towaru/ów, adresu i sposobu dostawy, sposobu płatności oraz kliknięcia pola „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Samodzielna modyfikacja wprowadzanych danych możliwa jest do chwili zakończenia składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, które następuje z chwilą kliknięcia pola „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 12. Konto jest Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony w sposób ciągły. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@maxsc.com.pllub też pisemnie na adres: ul. Szyszkowa 21/23, 02-285 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 13. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 14. W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 15. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu www.maxsc.com.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@maxsc.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 868 36 10, +48 505 797 100 lub pisemnie na adres MAX Cezary Krzemiński 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

§ 4 Przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  a) poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym;
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) poprzez przesłanie Zamówienia na adresy e-mail podane na stronie internetowej www.maxsc.com.pl;
  c) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 3. Wszystkie wskazane powyżej formy są równoważne. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą jego podpisania. Zamówienie składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej traktowane są jako Zamówienia podpisane. Treść Zamówienia wiąże strony po Pisemnym Potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę oraz nadaniu mu indywidualnego numeru. Datą przyjęcia Zamówienia jest data wskazana w Piśmie Sprzedawcy.

 4. Sposób składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym opisano w § 3 ust. 11 Regulaminu. Na poszczególnych etapach wypełniania Formularza, Klient określa przedmiot Zamówienia, akceptuje jego cenę i czas realizacji Zamówienia, wybiera sposób płatności i dostawy oraz ostatecznie potwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie pola „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, Pisemnego Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z indywidualnym numerem Zamówienia i informacjami składającymi się na treść Umowy Sprzedaży.

 5. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła Pisemne Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesłana wiadomość stanowi propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży i zawiera informację o:
  a) przedmiocie Zamówienia oraz jego numerze;
  b) łącznej cenie zamawianych Towarów lub Usług oraz kosztach dostawy;
  c) sposobie i terminie zapłaty;
  d) czasie realizacji Zamówienia i sposobie dostawy;
  Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą Pisemnego Potwierdzenia przez Klienta warunków Umowy Sprzedaży, o których mowa powyżej.

 6. Wszelkie późniejsze zmiany Zamówienia wymagają Pisemnego Potwierdzenia drugiej strony. Jeśli późniejsza zmiana Zamówienia pociągać będzie za sobą obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej przekraczającej kwotę wskazaną w pierwotnym Zamówieniu, Sprzedawca przyjmie Zamówienie do realizacji po Pisemnym Potwierdzeniu przez Klienta, że wie o tym obowiązku.

 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z dostępnymi na stronie www.maxsc.com.pl instrukcjami stosowania tuszów specjalistycznych, automatów pieczątkarskich, stempli i innych produktów, wymogów z nimi związanych oraz ich akceptacji. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest również do zapoznania się z Instrukcjami Składania Zamówienia (jeśli takie zostały udostępnione na stronach poszczególnych Towarów) oraz ich akceptacji.

 8. Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma prawo zapytać o wycenę, przyszłego, ewentualnego Zamówienia. Taka jednorazowa wycena jest wykonywana bezpłatnie i obowiązuje przez 3 dni robocze od daty widniejącej w ofercie cenowej – daty wysłania maila. Jakakolwiek zmiana w złożonym zapytaniu przez Klienta, a dotycząca np.: ilości, użytych materiałów, zastosowania, itp. powoduje, że poprzednia oferta cenowa automatycznie staje się nieaktualna.

 9. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich potrzebnych danych/materiałów do realizacji złożonego i potwierdzonego Zamówienia najpóźniej w terminie do 14 dni od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. W szczególności, jeśli Towar wykonywany jest według projektu Klienta, w tym terminie Klient zobowiązany jest do dostarczenia Pliku Graficznego zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej www.maxsc.com.pl. Po upływie tego terminu, Zamówienie zostaje anulowane, a Klient zostanie obciążony kosztami wykonywanych do tego czasu czynności związanych z realizacją Zamówienia. Termin ten nie obowiązuje, jeśli strony postanowią inaczej i zostanie to zapisane w Zamówieniu, oraz potwierdzone przez Klienta i Sprzedawcę.

 10. Zamówienia niespełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem, nieopłacone, pozbawione Plików Graficznych lub zawierające błędne Pliki Graficzne, nie będą realizowane i zostaną usunięte w ciągu 30 dni licząc od dnia ich złożenia.

 11. Utrwalanie, zabezpieczenia oraz udostępnianie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.maxsc.com.pl, poprzez przesłanie Klientowi wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, a także dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Wszystkie transakcje rejestrowane są w Sklepie Internetowym, a treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

§ 5 Czas realizacji Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia jest czasem przybliżonym i orientacyjnym i wynosi od 1 do 10 Dni Roboczych. Czas realizacji konkretnego złożonego Zamówienia ustalany jest zawsze indywidualnie, określany na chwilę, w której Klient złożył Zamówienie, a ustalony przez Strony czas realizacji Zamówienia zostaje Pisemnie Potwierdzony.

 2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji/przesłaniu Pliku Graficznego zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej www.maxsc.com.pl oraz w wypadku wyboru przez Klienta zapłaty w formie przelewu bankowego lub płatności elektronicznych po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy całości zapłaty dokonanej zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, a uwzględnionej i zaakceptowanej przez Klienta w składanym Zamówieniu.

 3. Jakiekolwiek późniejsze zmiany w Zamówieniu, wprowadzane przez Klienta, wydłużają termin realizacji o czas, w którym one nastąpiły i powodują powstanie obowiązku pokrycia przez Klienta kosztów, które Sprzedawca już poniósł przystępując do realizacji Zamówienia w zatwierdzonym pierwotnie kształcie. Sprzedawca informuje Klienta o powstałych dotychczas kosztach i przystępuje do realizacji zmienionego Zamówienia po ich akceptacji przez Klienta.

 4. Uzgodniony miedzy stronami czas realizacji Zamówienia lub dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkody natury wyższej po przyjęciu Zamówienia i za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Klient może wyznaczyć dodatkowy, odpowiedni termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.

§ 6 Pliki Graficzne, Projekty, próbne grawerowanie i prawa autorskie

 1. Materiały do druku, grawerowania i Pliki Graficzne należy przygotować i dostarczyć w sposób zgodny ze specyfikacją zamieszczoną w opisie poszczególnych produktów na stronie internetowej www.maxsc.com.pl .

 2. Towar realizowany jest według Podstawowego Projektu Tekstowego lub Pliku Graficznego w formie wektorowej przesłanego przez Klienta a grawerowanie wykonywane jest w postaci, w jakiej Plik Graficzny został dostarczony/przesłany przez Klienta. Sprzedawca nie jest obowiązany do dokonywania korekt w otrzymanych od Klienta Plikach Graficznych. W przypadku Plików Graficznych nieodpowiadających specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.maxsc.com.pl. Sprzedawca nie może zagwarantować grawerunku wolnego od usterek.

 3. Opis każdego Towaru w Formularzu Zamówienia zawiera informacje o wielkości płytki tekstowej oraz sugerowanej liczba wierszy. W przypadku, gdy Podstawowy Projekt Tekstowy wprowadzony przez Klienta jest większy niż wielkość płytki tekstowej wybranego automatu pieczątkarskiego, Sprzedawca może dokonać przesunięcia tekstu lub jego przeskalowania, tak by Projekt Tekstowy zmieścił się na płytce tekstowej w wybranym przez Klienta Towarze.

 4. Towar może być również zrealizowany według Projektu, którego przygotowanie Klient zleci Sprzedawcy. Aktualna cena za opracowanie Projektu wskazana jest w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca, na życzenie Klienta dokona do dwóch nieodpłatnych poprawek w przygotowanym przez siebie Projekcie. Przez poprawkę należy rozumieć nieznaczną zmianę w Projekcie niewymagającą stworzenia nowego Projektu. Inne opracowania lub kolejne zmiany Projektu realizowane są odpłatnie, po indywidualnym ustaleniu ceny.

 5. Jeśli Klient w Formularzu Zamówienia nie zastrzegł inaczej, Sprzedawca przygotowuje i przesyła do Klienta Projekt w skali 1:1.

 6. Klient po otrzymaniu każdego Projektu (wstępnego, poprawionego, ostatecznego, itd.) jest zobowiązany do sprawdzenia go pod względem merytorycznym, graficznym, ortograficznym, oraz zgodności ze złożonym przez niego Zamówieniem oraz do akceptacji Projektu. W przypadku wadliwego wykonania Projektu, Klient zobowiązany jest wezwać Sprzedawcę do dokonania poprawek, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 1 Dzień Roboczy. Projekt stanowi integralną cześć Umowy, a niezgłoszenie przez Klienta w terminie 3 dni roboczych niezgodności przesłanego Projektu z jego oczekiwaniami wskazanymi w Zamówieniu uznawane jest za akceptację Projektu.

 7. W wypadku gdy Plik Graficzny przesłany przez Klienta nie spełnia wymogów wskazanych w specyfikacji produktu niezbędnych do prawidłowej realizacji złożonego Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta od tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail. Klient może odpłatnie powierzyć Sprzedawcy zrealizowanie Projektu zgodnie z procedurą wskazaną w § 6 ust. 4 Regulaminu lub od umowy odstąpić.

 8. Z uwagi na specyfikę materiału, na którym wykonane ma być grawerowanie lub rozmiar Zamówienia (grawerowanie na wielu przedmiotach), Sprzedawca może poinformować Klienta o konieczności wykonania bezpłatnego próbnego graweru na dostarczonym przez Klienta materiale do próby. W przypadku innych Zamówień, Klient ma prawo do zapoznania się z próbką grawerowania wykonaną na podobnym materiale.

 9. Wykonanie próbnego graweru nie dotyczy wykonania płytek tekstowych do pieczątek i stempli, suchych stempli i referentek.

 10. Standardowo pieczątki oraz poduszki zawierają tusz przystosowany do stosowania wyłącznie na zwykłym papierze. W wypadku stosowania przez Klienta pieczątki/stempla na papierze słabej jakości lub papierze śliskim/lakierowanym/laminowanym/niewchłaniającym lub innym podłożu możliwe jest pogorszenie jakości odbicia, jego nieczytelność lub rozmazywanie się. Klient pragnący stosować pieczątki, stemple lub tusze na powierzchniach innych niż papier zwykły powinien podczas składania Zamówienia wybrać tusz specjalistyczny lub przed złożeniem Zamówienia skierować zapytanie do Sprzedawcy w celu doboru prawidłowego tuszu.

 11. Wykonane przez Sprzedawcę Projekty i pliki przetworzone do druku i grawerowania pozostają własnością Sprzedawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w części lub w całości. Projekty podlegają ochronie prawnej. Uiszczenie opłaty za wykonanie Projektu nie jest równoznaczne z nabyciem autorskich praw majątkowych do tego dzieła. Klient chcąc nabyć autorskie prawa majątkowe do niego jest obowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Nabycie autorskich praw majątkowych do dzieła następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej w rozumieniu art. 78 Kodeksu Cywilnego.

 12. Autorskie prawa majątkowe do Projektu wykonanego na zlecenie Klienta, w sytuacji gdy Klient zrezygnował z realizacji Towaru według tego Projektu pozostają własnością Sprzedawcy, a Klient pokrywa jedynie koszt wykazany w Zamówieniu jako koszt wykonania Projektu.

 13. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do dostarczonych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na komercyjne wykorzystanie przez siebie tych materiałów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych) osób trzecich lub dóbr osobistych.

 14. Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny treści zawartych w przesłanych do druku materiałach, może jednak, w przypadku stwierdzenia, że materiały dostarczone przez Klienta zawierają, według jego oceny, treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, odmówić wykonania Zamówienia. W szczególności Sprzedawca może odmówić wykonania pieczątki, jeśli Klient nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do posługiwania się ww. pieczątką lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pieczątka może być wykorzystana w celach niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 15. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie Towarów wykonanych przez Sprzedawcę w materiałach informacyjnych, w tym w galerii na stronach internetowych należących do Sprzedawcy i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych.

 16. Sprzedawca uwidacznia swoje logo w formie graweru na wytworzonym Towarze, jednakże na wyraźne zastrzeżenie Klienta wskazane w Formularzu Zamówienia, Sprzedawca odstąpi od jego umieszczenia na Towarze.

§ 7 Ceny i płatności

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych www.maxsc.com.pl, Sklepu Internetowego  podawane są w złotych polskich i prezentowane są domyślnie w postaci brutto, nie zawierają natomiast kosztów dostawy. Ceny w koszyku prezentowane są w postaci zarówno cen netto jak i brutto. Klient przed dokonaniem zakupu zna dokładna wartość brutto produktów oraz należny od nich podatek VAT.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia już złożone – cena Towaru uwidoczniona w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie.

 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) gotówką oraz kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy;
  b) przelew bankowy w formie przedpłaty na rachunek Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia;
  c) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24;                                                                                                                                             d) kartą płatniczą (Visa, Mastercard) za pośrednictwem serwisu Przelewy24;                                                                                                                                                e) przy odbiorze w przypadku odbioru przesyłki kurierskiej, gdy wartość zamówienia bez kosztów dostawy nie przekracza 250 zł brutto.
 1. Obsługa płatności przelewem internetowym bankowości elektronicznej oraz kartą płatniczą następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.

 2. Prawo własności wykonanego Towaru należy do Sprzedawcy do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za wykonany Towar.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności elektronicznej, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do jego anulowania (odstąpienie od umowy), o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

 4. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta wiadomością e-mail. W razie dokonania przez Klienta płatności, kwota za całość lub niezrealizowaną część Zamówienia zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona.

 5. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczania odsetek za opóźnienie oraz obciążenia kosztami upomnień. Zamówienia Klientów, którzy mają płatności przeterminowane o co najmniej 30 dni, bądź w przeszłości nie regulowali na czas wystawianych przez Sprzedawcę faktur, są realizowane wyłącznie po przedpłacie lub uiszczeniu gotówką całej wartości Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kolejnego Zamówienia od Klienta zalegającego z płatnościami.

 6. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz.1054 ze zm.), na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną będą zapisane w formacie PDF. Klient w każdej chwili może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, jednakże złożenie takiego oświadczenia po dokonaniu wysyłki Towaru przez Sprzedawcę skutkować będzie koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów doręczenia faktury. Doręczenie faktury na inny adres niż adres dostawy Towaru również skutkować będzie koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów doręczenia faktury. Doręczenie faktury nastąpi tym samym sposobem dostawy, który wybrano dla dostawy Towaru.

§ 8 Koszty, terminy, i sposoby dostawy

 1. Towar zamówiony przez Klienta może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  a) Odbiór osobisty pod adresem: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23, w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00;
  b) Przesyłka kurierska;
  c) Paczkomaty INPOST.
 3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są w trakcie składania Zamówienia, a także dostępne są w zakładce „Koszty dostawy” na stronie internetowej www.maxsc.com.pl.

 4. Wybór sposobu dostawy wskazanego w § 8 ust. 2 lit. c Regulaminu (Paczkomaty INPOST) możliwa jest tylko przy jednoczesnym wyborze sposobu płatności za pomocą serwisu Przelewy24 lub płatności przelewem na konto  podane przez Sprzedającego (§ 7 ust. 3 lit. c Regulaminu).

 5. W przypadku wyboru przez Klienta osobistego odbioru Towaru, Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od daty wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia jako data jego zrealizowania Zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie Towaru (np. zagięcia, naderwania) lub utratę przez niego właściwości na skutek składowania (np. wynikające z działania promieni słonecznych, wilgotności powietrza). Sprzedawca w takiej sytuacji może również wezwać Klienta, w sposób, w jaki Zamówienie zostało złożone, do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania.

 6. Towar przeznaczony do wysyłki standardowo pakowany jest w karton lub kopertę.

 7. Wszystkie przesyłki kurierskie wskazane w § 8 ust. 2 lit b są ubezpieczone.

 8. Sprzedawca nie ma wpływu na godzinę dostawy Towaru za pomocą przesyłek kurierskich nadawanych w usłudze standardowej. W wybranych lokalizacjach istnieje możliwość zamówienia dodatkowo płatnej usługi dostarczenia Towaru we wskazanych przez Klienta godzinach z uwzględnieniem godzin doręczeń dostępnych w danej korporacji kurierskiej dla danej lokalizacji.

 9. Klient obowiązany jest do zgłoszenia chęci wyboru usługi wskazanej w § 8 ust. 8 Regulaminu w „Uwagach do Zamówienia” znajdujących się w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca w Pisemnym Potwierdzeniu zamówienia poinformuje Klienta o dostępności powyższej usługi oraz jej dodatkowym koszcie, który klient obowiązany jest ponieść przed wysłaniem Towaru. W przypadku braku akceptacji przez Klienta dodatkowych kosztów związanych wyżej wskazaną usługą, Sprzedawca dostarczy Towar za pomocą przesyłki kurierskiej nadawanej w usłudze standardowej.

 10. Po nadaniu Towaru za pomocą przesyłki kurierskiej Sprzedawca nie ma możliwości rezygnacji z przesyłki lub zmiany godzin dostarczenia Towaru.

 11. Jeżeli wysyłka Towaru zostaje opóźniona na wniosek lub z winy Klienta to przechowanie Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.

 12. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru spedytorowi, przewoźnikowi, firmie kurierskiej lub osobie oddelegowanej przez Klienta do odbioru zamówienia. W przypadku Klienta będącego Konsumentem ryzyko, o którym mowa w zdaniu pierwszym przechodzi tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

 13. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu, przed odbiorem przesyłki ma obowiązek sprawdzenia, czy nie jest ona uszkodzona. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, uszkodzeń należy sporządzić przy kurierze protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 22 868 36 10, +48 505 797 100., lub mailowo:  biuro@maxsc.com.pl.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
  a) kosztów dostawy przekraczających koszt najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę – w sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę;
  b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

 3. Termin do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której następuje wydanie Towaru rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku pozostałych umów – termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia jej zawarcia.

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej podając dane niezbędne do identyfikacji umowy, której odstąpienie ma dotyczyć (dane osobowe oraz numer zamówienia lub umowy), w tej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezwartą. Strony obowiązane są do zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu w sposób, w jaki zapłata została dokonana, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.), w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 9. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Konsumentów wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.) oraz z Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa o prawach konsumenta”).
 3.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru, lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 1. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem sześciu lat, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli :
 3. zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 4. zgodne z umową pozostają w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;
 5. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 6. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 7. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 8.                                                 przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii.         publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

 1. został dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 5 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługuje prawo jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Sprzedawcy o uprawnieniach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
 8. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów.
 9. Konsument ma obowiązek udostępnienia przedsiębiorcy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Towar na swój koszt.
 10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć  świadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 13. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
 14. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach Konsumenta;
 15. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 16. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach Konsumenta;
 17. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 19. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 20. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 21. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 22. W razie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrotu Towaru przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 23. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 24. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, ma obowiązek na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W celu skorzystania z bezpłatnej przesyłki za pomocą kuriera prosimy o kontakt z  Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, e-mailowo  pod adresem mailowym: biuro@maxsc.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 505 797 100.
 25. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Konsumenci proszeni są o dołączenie opisu niezgodności Towaru z umową.
 26. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, których przedmiotem są treści lub usługi cyfrowe, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 27. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 28. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 29. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 30. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 31. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 32. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
 33. Konsument i Przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.
 34. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
 35. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis art. 43o ustawy o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 36. Postawień ust. 26-32 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 37. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli
 38. zgodne z umową pozostają w szczególności ich opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 39. zgodne z umową pozostają w szczególności ich przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;
 40. nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 41. występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
 42. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 43. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii.         publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

 1. zostały dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 35 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 9. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 11. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;
 12. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;
 13. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca a próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 14. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;
 15. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 18. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
 19. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 20. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
 21. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 22. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 23. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 47 powyżej.
 24. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić nośnik na koszt przedsiębiorcy.
 25. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
 26. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 27. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 28. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 29. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, której przedmiotem są treści lub usługi cyfrowe, może zgłosić reklamację: pisemnie na adres Sprzedawcy, e-mailowo  pod adresem mailowym    : biuro@maxsc.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu     :505 797 100 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).
 30. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Konsumenci proszeni są o dołączenie opisu niezgodności Towaru z umową.
 31. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta co do niezgodności Towaru z umową, w tym niezgodności Towaru stanowiącego treść lub usługę elektroniczną.
 32. Klient lub osoba odbierająca Towar w jego imieniu, niezwłocznie po otrzymaniu (osobistym odebraniu) Towaru (wszelkich materiałów – także tych w formie elektronicznej – zrealizowanego Zamówienia) jest proszony  o sprawdzenie go/ich pod względem ilości, usterek/braków, cech/jakości. Sprzedawca prosi o niezwłoczne reklamowanie oczywistych braków.
 33. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Klienta i przyjętych do druku przez Sprzedawcę. Przyjęcie do druku Sprzedawca potwierdza odciśnięciem pieczęci na wzorcu kolorystycznym. Jeżeli materiały zostały odesłane na wyraźny wniosek Klienta, Klient jest zobowiązany do odesłania wzorów kolorystycznych i na tej podstawie będzie rozpatrywana reklamacja. Sprzedawca zawsze poleca wykonanie wydruku próbnego, celem porównania otrzymanego wydruku z zamierzonym przez Klienta składającego Zamówienie.
 34. We wszystkich metodach drukowania – reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Klienta wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
 35. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności. Jeżeli materiał dostarczony przez Klienta nie nadaje się do prawidłowego wykonania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
 36. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady Towaru powstałe w wyniku jego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, samodzielnego montażu lub przetwarzania dokonanego przez Klienta lub osoby trzecie.
 37. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 38. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Klientów, będących Konsumentami, wynikających z ustawy o prawach konsumenta oraz z Kodeksu Cywilnego.
 39. Klient może zgłosić reklamację w formie pisemnej drogą pocztową (02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23), elektroniczną (biuro@maxsc.com.pl) lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W sytuacji zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację następuje również w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 40. Z uwagi na uwarunkowania techniczne automatów pieczątkarskich, płytki tekstowe (tzw. gumki) standardowo zostają przycięte w sposób ograniczający możliwość odbicia niepotrzebnych elementów (tzw. tła). Na wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca może odstąpić od przycięcia płytki lub też dokonać przycięcia w pożądany przez Klienta kształt, jednakże może wpłynąć to niewłaściwe działanie pieczątki poprzez odbijanie się tła, co w tym zakresie nie może stanowić podstawy do reklamacji Towaru.
 41. W przypadku zarówno pieczątek automatycznych, jak i stempli drewnianych, Sprzedawca stosuje najbardziej zbliżony do płytki tekstowej pod względem pola automat/stempel, jednakże nie może zagwarantować osiągnięcia tej samej wielkości automatu/stempla co płytki tekstowej, co nie wpływa na funkcjonalność Towaru.

 42. W przypadku nadruku i grawerowania na powierzonych materiałach, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stopień ich przydatności. Jeżeli materiał dostarczony przez Klienta nie nadaje się do prawidłowego wykonania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.

 43. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z graweru próbnego, pomimo wcześniejszych zaleceń Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wygląd graweru wykonanego na materiale dostarczonym przez Klienta.

 44. We wszystkich metodach grawerowania – z uwagi na różnice w indywidualnych cechach konkretnego egzemplarza mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa pomiędzy wyglądem graweru na poszczególnych egzemplarzach pod względem jego położenia, koloru, odbicia itp.

 45. Na kolor  odbicia pieczątki wpływ ma wiele czynników, w tym: jakość i  rodzaj podłoża, równość powierzchni,  sposób aplikacji. Drobne odtępstwa kolorystyczne w uzyskanym odbiciu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji
 46. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji Towaru.

 47. Z uwagi na niedające się uniknąć różnice w wyglądzie/kolorystyce Towarów (np. odcień drewna, układ słojów, odcień tuszu itp.) w różnych partiach, zdjęcia Towarów przedstawionych na stronie internetowej www.maxsc.com.pl.pl mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

 48. W przypadku pieczątek, stempli, referentek nieprawidłowa jakoś odbicia może wynikać z niezastosowania się do instrukcji stosowania w/w  produktów lub zastosowania przez Klienta niewłaściwego lub słabej jakości tuszu, papieru lub innego materiału lub ze stosowania pieczątki na niewłaściwym podłożu, wobec czego w pierwszej kolejności zaleca się zweryfikowanie przez Klienta zgodności korzystania z Towaru z udostępnionymi przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.maxsc.com.pl.pl instrukcjami korzystania z tuszów specjalistycznych, automatów pieczątkarskich, stempli i innych produktów.

§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Cezary Krzemiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Max Cezary Krzemiński (02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23)

 2. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta, a następnie składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:

  1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

  2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  4. w przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w czynnościach świadcząc usługi: administracyjne, marketingowe, informatyczne (w tym udostępniając stosowne oprogramowania wykorzystywane przy realizacji zamówienia), dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym, płatności.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 5. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane do upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie.

 7. Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym, jak i później w ustawieniach swojego profilu lub ustawieniach przeglądarki.

 8. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

§ 11 Rozwiązywanie sporów

 1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku nieskuteczności tych metod, spory z Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 3. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi punkt kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w przedmiocie zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług na odległość.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy) – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.maxsc.com.pl oraz udostępnienia w siedzibie Sprzedawcy i mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych po tej dacie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j.) ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 9 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1823), a także ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.).

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Adresat: MAX Cezary Krzemiński (adres do korespondencji: 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 21/23, adres poczty elektronicznej: biuro@maxsc.com.pl , numer telefonu kontaktowego: +48 22 868 36 10, +48 505 797 100

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.