Pieczątka lekarska

Treść pieczątki lekarskiej  mocno sformalizowana, dlatego warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami.  To jakie informacje należy umieścić regulują: rozporządzenia Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Rozróżniamy 2 podstawowe rodzaje pieczątki lekarskiej: pieczątka praktyki lekarskiej ( zawierająca podstawowe informacje odnośnie miejsca świadczenia usług ) i prywatna pieczątka lekarska ( identyfikująca konkretną osobę)

Pieczątka praktyki lekarskiej

Treść pieczątki praktyki lekarskiej określa Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej (Dz.U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.) oraz sposobu jej przetwarzania oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r. poz. 260). Musi ona zawierać następujące dane:

a) nazwa praktyki

b) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwany dalej “kodem resortowym”, stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czyli inaczej numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  Powinno się umieścić przynajmniej VII, sugerujemy umieszczenie zarówno VII jak i VIII części kodu resortowego.

c) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (gabinetu), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania- adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;
W powyższych przypadkach adres ma obejmować nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano),
d) numer telefonu;

e) identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, 

Pieczątka lekarska (indywidualna)

Jej treść reguluje Uchwała nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r.

Pieczątka lekarska musi zawierać następujące informacje:

  1.  Imię i nazwisko
  2.  posiadany tytuł zawodowy ( lek. lek. dent. )
  3.  numer prawa do wykonywania zawodu
  4. posiadane specjalizacje opisane dokładnie tak jak w dyplomie potwierdzającym ich uzyskanie

Dane opcjonalne, które lekarz ma prawo umieścić na pieczątce:

  • tytuł i stopień naukowy,
  •  umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  •  numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  •  numer telefonu,
  •  adres.

Nieumieszczenie informacji wymaganych lub dodanie innych niż powyższe jest niewskazane, może stanowić podstawę do zakwestionowania poprawności pieczątki.

Pieczątka lekarska- wybór rodzaju obudowy

Poniżej prezentujemy możliwe do zastosowania w pieczątce lekarskiej rozwiązania. Pieczątki automatyczne są wygodne w użytkowaniu  biurowym, zwłaszcza w wypadku intensywnego użytkowania ( dużej liczby odbić). Rozwiązania mobilne/kieszonkowe są mniejsze, łatwiejsze w transporcie, ale po każdym odbiciu wymagają ponownego zamknięcie w celu zatuszowania.

Może zainteresuje Cię także

Inne rozwiązania mobilne

pieczątka mobilna kieszonkowa Trodat

Sprawdź jakie jeszcze rozwiązania mobilne posiadamy w ofercie.

Dostępne kolory tuszu

tusz do pieczątek

W naszej ofercie mamy ponad 40 kolorów tuszu wodnego

Faksymile-pieczątka z podpisem

Faksymile przykłady

Wykonujemy pieczątki z podpisem w wersji jedno i dwukolorowej.